You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Main Menu

Available Courses

 • โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางาน การใช้งานและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย

 • ชุมนุมคอมพิวเตอร์
 • เพิ่มรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพอนิเมชั่น
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อ่จัดรูปแบบเอกสารและออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ เช่น แบบฟอร์ม ซองจดหมาย จดหมายเวียน นามบัตร ฉลากติดผลิตภัณฑ์ ป้ายโปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น โดยการศึกษาวิธีการจัดทำด้วยตนเองในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การทำการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Acrobat ที่นิยม ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และจัดเก็บเพื่อลดความสิ้นเปลืองของการใช้กระดาษในธุรกิจได้

 • ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตก คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้นต้นไม้ กราฟ เครือข่าย การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เทคนิคการเรียงลำดับ ค้นหา ข้อมูล การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ
  ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างงานเอนิเมชั่น
 • โครงงานคอมพิวเตอร์
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 • การสร้างานออกแบบผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรม SketchUp Pro
 • ศึกษาเเละปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพการใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี เเสง เงา การจัดวางตำเเหน่งวัตถุ เเละการใช้ชนิดของการจัดวัตถุเเบบต่างๆ

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐานการบวนการรวบรวมข้อมูล

  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จักเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่ง

  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประมวลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติพื้นฐาน จัดทำรายงานข้อมูลทาง

  สถิติและแผนภูมิ

 • การใช้โปรแกรม Photoshop และโปรแกรม Flash
 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือช่างพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

บทเรียนบนเครือข่าย โดย ครูสุพรรษา วันสุข
head1
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 Today Monday, 10 August 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

(No news has been posted yet)