You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Main Menu

Available Courses

 • ชุมนุมคอมพิวเตอร์
 • เพิ่มรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพอนิเมชั่น
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อ่จัดรูปแบบเอกสารและออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ เช่น แบบฟอร์ม ซองจดหมาย จดหมายเวียน นามบัตร ฉลากติดผลิตภัณฑ์ ป้ายโปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น โดยการศึกษาวิธีการจัดทำด้วยตนเองในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การทำการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Acrobat ที่นิยม ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และจัดเก็บเพื่อลดความสิ้นเปลืองของการใช้กระดาษในธุรกิจได้

 • ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตก คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้นต้นไม้ กราฟ เครือข่าย การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เทคนิคการเรียงลำดับ ค้นหา ข้อมูล การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ
  ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างงานเอนิเมชั่น
 • โครงงานคอมพิวเตอร์
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 • การใช้โปรแกรม Photoshop และโปรแกรม Flash
 • การสร้างานออกแบบผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรม SketchUp Pro
 • เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

บทเรียนบนเครือข่าย โดย ครูสุพรรษา วันสุข
head1
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 Today Monday, 14 October 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

(No news has been posted yet)